Ang puso ay ang pinakaimportanteng bahagi ng ating katawan kung saan ang lahat ng dugo ay nagtitipon at nagbabahabahagi. Ang pagtitipon at pagpapadala ay tuloy tuloy ding ginagawa sa loob ng ating church. ' Sa pamamagitan ng Summer at Winter Retreat na ginaganap sa ibat-ibang lugar sa ating bansa taon-taon, ay nagkakaroon ng pagtitipon ang mga lingkod ng Dios at mga kapatiran, at nagbabahagi ng biyaya ng Dios.

Ang Taunang Retreat sa mga Convention Center ay nagbibigay ng kalakasan mula sa Dios habang sila ay nabago sa pamamagitan ng puso ng Panginoon at pananampalataya.

Ang eksena ng mga kapatiran na bumalik sa kanilang mga churches, tirahan at mga kapitbahay ay katulad ng puso, na malakas na nagpapadaloy ng malinis at sariwang dugo sa buong katawan.

Tunay na mabiyaya itong Taunang Retreat, dahil hinahayaan ng Dios na mapuspos ng biyaya ang ating mga espiritu at nag-aakay rin sa maraming kaluluwa tungo sa kaligtasan.