Gaya ng maliit na apoy na sinindihan hanggang sa naging malakas na apoy.
Saan man itaguyod kasama ng puso ng Dios.
Ipinapasa nila sa mga taong nasa paligid nila at inaapuyan ang ebanghelyo.
School teacher para sa mga estudyante, para sa mga kasamang kawal sa hukbo, sa kasamahan sa kumpanya… habang tuloy-tuloy na itinataguyod ang ebanghelyo ipinapangaral din ang ebanghelyo sa kanilang pinagtatrabahuhan. Ang mga mahalagang kaluluwa ay walang katapusang pumapasok sa arko ng kaligtasan.
Ang lugar na kanilang pinagtatrabahuhan ay kasangkapan upang mapanatili ang pisikal na buhay pati na ng lugar ng pagmimisyon.