Katulad ng kaligtasan ni Naaman, ang dakila at kagalang-galang na punong kawal, sa pamamagitan ng isang dalagita, ang mga nagugutom na samaritano sa pamamagitan ng apat na ketongin, Ang mga tao sa Israel sa pamamagitan ng duwag na si Gideon.

Dinadala kami ng Dios sa mga Grand Conferences taun-taon, sa mga malalaking siyudad tulad ng Seoul, Pusan, Daegu, Kwangju, Daejon at Incheon, na may kaloobang magligtas ng mga desperadong tao sa pamamagitan namin na mahihina. pagkatapos ng mga conferences, ay nakikita namin ang mga kaawa-awang kaluluwa na nakatanggap ng kaligtasan, napapadagdag sa iglesia at nagpupuri sa Panginoon kagaya ng bating ng Etiope, Ang senturion na si Cornelio o Lydia. Noong ang lingkod ni Elias na si Eliseo ay nakakita ng munting ulap na kasingliit ng kamay, sinabi rin ni Elias ang tungkolsa balitang malakas na pag-ulan.

Sa tuwing ang Conferences ay ginaganap, nararanasan ng mga kapatiran ang pananampalataya ng mga lingkod ng Dios. Hindi nababago ang sitwasyon, ngunit ang mga puso ay nababago mula sa maliit na ulap na kasingliit ng kamay patungo sa malakas na ulan, at sa tuwing ito ay nangyayari, ginagabayan ng Dios ang mga kaluluwa na higit na mahalaga kaysa sanlibutan patungo sa kaligtasan at inaalagaan ng panananampalataya ng iglesia.