Marso ng taong 1998, ang homepage para sa Goodnews Mission ay dinisenyo para sa Internet. O ang web site para sa Good News Mission ay dinisenyo para sa Internet. Doon nagsimula ang opisyal na ministeryo sa internet. At sa buwan ng Mayo, ang Internet Ministry ay naging opisyal na sangay ng ating misyon. At nang ika-labing tatlo ng Marso taong 1999, ang mga pastor, at mga kapatiran ay nagtipon-tipon, apat na raan lahat ay humawak ng serbisyo sa pag-alaala para sa nagbuo ng mga himpilan ng Internet. (Isang tatlong palapag na gusali na may gawaan sa basement)

Hanggang ngayon ay mayroong homepage sa Internet sa Korean at sa English, at sa ngayon ay nagkaroon na ng sa Spanish at sa Chinese version rin. Ito ay milagro na maipapangaral natin ang ebanghelyo sa mga lenggwahe na madalas sa pangkalahatang gamit.
At upang mangyari iyon, ang Dios ay nagtipon ng mga manggagawa na mas nababagay para sa ganitong trabaho.
Noong Oktubre 1999, ang tagasubaybay ng ating homepage ay pumapatak na sa 170,000. Sa pamamagitan ng Internet ang ebanghelyo ay naipangaral sa lugar na kung saan hindi natin maabot, ginamit ng Dios ang ganitong paraan na tinawag na Internet upang ipakita sa atin ang dakilang Niyang pagmamahal para sa mga nawawalang kaluluwa.