Dahil sa sitwasyon ng kakulangan ng manggagawa kumpara sa malalaking lugar ng misyon, ang pangangailangan ng aklat sa pagmiministeryo ay talagang mahalaga. Ang GOODNEWS’ ay nailathala 15 taon na ang nakalipas, humihikayat sa di-mabilang na mga mambabasa kasama ang biyaya. Ang Good News, sa kalaunan ay nailathala sa English Version mula sa kahilingan ng mga mambabasa ng English at ganun din sa Japanese Version, upang ihatid ang ebanghelyo at pananampalataya sa maraming bansa sa buong mundo.
At ganun din sa pagkakaroon ng 400 na libong aklat ng “Ang sikreto ng kapatawaran ng kasalanan at pagiging Born-again.” na nailathala sa mga bansa, at sa sandaling panahon ay naisalin sa English, Chinese, Japanese at German, pinangungunahan ang maraming kaluluwa patungo sa ebanghelyo.