Upang ipangaral ang ebanghelyo sa buong mundo, kailangan natin ng mass media. Pinahintulutan ng DIOS na makuha natin ang isang hakbang pasulong. Pinaghahandaan Niya tayo ng mga taong may kaalaman at nagbibigay sa atin ng maayos na instrumento, at ginagabayan tayo sa landas ng tagumpay.
Ang mass media ministry ay nagsimula ng may biglang humiling para sa videotapes ng sermon sa loob ng retreats at conferences, kung saan merong mga mabiyayang imahe. Noong Nobyembre 1997, si Pastor OCK SOO PARK ay nagsimula ng broadcasting sermons sa KTV sa New York at Washington D.C.. Ang televised sermons sa aklat ng Genesis ay nagkaroon ng maraming tagasubaybay, at ang mga ito ay humiling na maipagpatuloy. Ngayon sa Kenya,Africa,at sa marami pang bansa na humiling para ma-televised.
Sa nalalapit na panahon, ang mass media ay magiging mahalagang kasangkapan sa pangangaral ng ebanghelyo.