Mga Sermon na Isinalin sa Wikang Tagalog

 

 

 

Ang panginoon ng ubasan
Ang pinili ni haring David
Ang Paskua
Ang mga kanasaan ni Abner na nagdulot ng kamatayan
Ang hindi pagkaalam ng kaisipan ni Joseph
Hindi ayon sa Aking Kaisipan
Manasseh
Mga Disipulo sa tuktok at paanan ng bundok
Jacob at Esau
Apat na Ketongin
Kung Ipahahayag natin ang ating kasalanan
Ang babaing nahuli sa pangangalunya
Ang puno ng katiwala ng saro at ang puno ng magtitinapay
Gawa at Pananampalataya